Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)

Курсът въвежда в съвременните модели и стандарти за управление на качеството на процесите в областта на софтуерното инженерство и ИТ услугите. Въвежда се комплексът от дейности в една софтуерна и ИТ-интензивна организация с цел оптимално използване на ресурсите и квалификациите за качествен продукт. Прави се общ преглед на системите за качество, като се изхожда от парадигмата, че качеството на продукта зависи основно от качеството на вътрешните процеси. Съдържанието е базирано на модела CMMI (Capability Maturity Model Integration - Software Engineering Institute, Carnegie Mellon), който е де-факто стандартът на съвременната индустрия. CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) моделът е колекция от добри практики, които помагат на организации да подобрят работните процреси. Тези модели са изготвени от групи специалисти, работещи в софтуерната индустрия, правителствата и Института по софтуерен инженеринг (Software Engineering Institute = SEI). Този модел, наричан още CMMI for Development (CMMI-DEV), предоставя лесно разбираем набор от насоки за разработване на продукти и услуги. Подробно се разглеждат процесните области от ниво на зрялост 2 (Maturity Level 2), посветени на успешно управление на проекти. Описват се дейностите по внедряване на управляеми и институционализирани процеси и тяхното постоянно подобряване. Илюстрират се съвременните форми на организация на работата (Agile и Disciplined Agile, Lean kanban, и др). Разглеждат се и моделите за ИТ услуги (ITIL и CMMI for Services), сигурност и устойчивост на ИТ-базиран бизнес (CERT: Resilience Management Model). Курсът е разработен по програма SEMP - Software Engineering Management, в сътрудничество с Carnegie Mellon University, САЩ от Георги Шарков, PhD., Ивайло Георгиев и Красимир Байлов.

 • Увод в управление на качеството. Компоненти и цена на качеството. Процеси. Преглед на моделите за управление на качеството и подобряване на процесите
 • Модел CMMI (ver 1.3) – Структура, процесни области, генерични и специфични цели и практики. Категории: Process Management, Project Management, Engineering, Support.
 • Процесни области от ниво 2 на CMMI-DEV. Детайлно представяне на:
  • Управление на изискванията (REQM – Requierements Management)
  • Планиране на проекти (PP – Project Planning)
  • Управление на проекти (PMC – Project Monitoring and Control)
  • Управление на качеството на процесите и продуктите (PPQA – Process and Product Quality Assurance)
  • Управление на конфигурациите (CM – Configuration Management)
  • Измерване и анализ (MA – Measurement and Analysis).
 • Преглед на избрани процесни области от ниво 3 на CMMI-DEV: RD – Requirements
 • Development, VAL – Validation, VER – Verification.
 • Внедряване на модела. Адаптирани подходи – Agile CMMI, CMMI/ISO, Resilience

Материали за редовното обучение

Резултати от изпита на редовно обучение

Материали за задочното обучение

Резултати от поправителния изпит на задочно обучение

Литература

 • CMMI (Capability Maturity Model® Integration) ver 1.3 Information center - http://www.sei.cmu.edu/cmmi/tools/cmmiv1-3/
 • SEI Software Engineering Repository - https://seir.sei.cmu.edu/seir/
 • CMMI for Development®: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, 3rd Edition, By Mary Beth Chrissis,Mike Konrad, Sandra Shrum (2011, by Addison-Wesley Professional, ISBN-10: 0-321-71150-5)
 • http://cmmiinstitute.com/resources
 • http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf
 • www.sei.cmu.edu
 • www.cmmiinstitute.com
 • Winkler D., Biffl St., Bergsmann J., Software and Systems Quality in Distributed and Mobile Environments, 7th International Conference, SWQD 2015 Vienna, Austria, January 20–23, 2015 Proceedings, Springer
 • Hambling Br., SOFTWARE TESTING - An ISTQB–ISEB Foundation Guide (Revised Second Edition), 2011, ISBN 978-1-906124-76-2
 • Spillner A., Linz T., Schaefer H., Software Testing Foundations, A Study Guide for the Certified Tester Exam Foundation Level&ISTQB Compliant, 4th Edition, Rocky Nook Inc., 2014, ISBN 978-1-937538-42-2