Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 2016-2017

Курсът въвежда в съвременните модели и стандарти за управление на качеството на процесите в областта на софтуерното инженерство и ИТ услугите. Въвежда се комплексът от дейности в една софтуерна и ИТ-интензивна организация с цел оптимално използване на ресурсите и квалификациите за качествен продукт. Прави се общ преглед на системите за качество, като се изхожда от парадигмата, че качеството на продукта зависи основно от качеството на вътрешните процеси. Съдържанието е базирано на модела CMMI (Capability Maturity Model Integration - Software Engineering Institute, Carnegie Mellon), който е де-факто стандартът на съвременната индустрия. CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) моделът е колекция от добри практики, които помагат на организации да подобрят работните процреси. Тези модели са изготвени от групи специалисти, работещи в софтуерната индустрия, правителствата и Института по софтуерен инженеринг (Software Engineering Institute = SEI). Този модел, наричан още CMMI for Development (CMMI-DEV), предоставя лесно разбираем набор от насоки за разработване на продукти и услуги. Подробно се разглеждат процесните области от ниво на зрялост 2 (Maturity Level 2), посветени на успешно управление на проекти. Описват се дейностите по внедряване на управляеми и институционализирани процеси и тяхното постоянно подобряване. Илюстрират се съвременните форми на организация на работата (Agile и Disciplined Agile, Lean kanban, и др). Разглеждат се и моделите за ИТ услуги (ITIL и CMMI for Services), сигурност и устойчивост на ИТ-базиран бизнес (CERT: Resilience Management Model). Курсът е разработен по програма SEMP - Software Engineering Management, в сътрудничество с Carnegie Mellon University, САЩ от Георги Шарков, PhD., Ивайло Георгиев и Красимир Байлов.

 • Увод в управление на качеството. Компоненти и цена на качеството. Процеси. Преглед на моделите за управление на качеството и подобряване на процесите
 • Модел CMMI (ver 1.3) – Структура, процесни области, генерични и специфични цели и практики. Категории: Process Management, Project Management, Engineering, Support.
 • Процесни области от ниво 2 на CMMI-DEV. Детайлно представяне на:
  • Управление на изискванията (REQM – Requierements Management)
  • Планиране на проекти (PP – Project Planning)
  • Управление на проекти (PMC – Project Monitoring and Control)
  • Управление на качеството на процесите и продуктите (PPQA – Process and Product Quality Assurance)
  • Управление на конфигурациите (CM – Configuration Management)
  • Измерване и анализ (MA – Measurement and Analysis).
 • Преглед на избрани процесни области от ниво 3 на CMMI-DEV: RD – Requirements
 • Development, VAL – Validation, VER – Verification.
 • Внедряване на модела. Адаптирани подходи – Agile CMMI, CMMI/ISO, Resilience

Материали за редовното обучение

Нашият мини проект

Резултати от изпита на редовно обучение за 29.03.2017 г.

Материали за задочното обучение

Резултати от изпита на задочно обучение след 15.06.2017 г.

Резултати от изпита (ликвидация) 09.09.2017 г.

Литература

 • CMMI (Capability Maturity Model® Integration) ver 1.3 Information center - http://www.sei.cmu.edu/cmmi/tools/cmmiv1-3/
 • SEI Software Engineering Repository - https://seir.sei.cmu.edu/seir/
 • CMMI for Development®: Guidelines for Process Integration and Product Improvement, 3rd Edition, By Mary Beth Chrissis,Mike Konrad, Sandra Shrum (2011, by Addison-Wesley Professional, ISBN-10: 0-321-71150-5)
 • http://cmmiinstitute.com/resources
 • http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf
 • www.sei.cmu.edu
 • www.cmmiinstitute.com
 • Winkler D., Biffl St., Bergsmann J., Software and Systems Quality in Distributed and Mobile Environments, 7th International Conference, SWQD 2015 Vienna, Austria, January 20–23, 2015 Proceedings, Springer
 • Hambling Br., SOFTWARE TESTING - An ISTQB–ISEB Foundation Guide (Revised Second Edition), 2011, ISBN 978-1-906124-76-2
 • Spillner A., Linz T., Schaefer H., Software Testing Foundations, A Study Guide for the Certified Tester Exam Foundation Level&ISTQB Compliant, 4th Edition, Rocky Nook Inc., 2014, ISBN 978-1-937538-42-2